התקנון מגדיר בין היתר את המחויבות שלנו לשמירה על הנתונים שלך.
כל שאלה ניתן לשלוח למייל: nlp2u.com@gmail.com
חשוב להדגיש: שבכל שלב באפשרותך להסיר את כתובת המייל שלך מרשימת התפוצה שלנו.
ובכל נושא ניתן להתקשר למשרד בטל: 03-7510720.

מיידע על נגישות  בלחיצה כאן

להלן תקנון כללי לשימוש באתרי המכללה ולהשתתפות בקורסים ובסדנאות של המכללה:

1) שימוש באתרי מכללת קגן :תנאי שימוש באתרי האינטרנט של מכללת קגן נלפ בע"מ

 • מבוא
  • מכללת קגן נלפ בע"מ (להלן: "מכללת קגן") מכללת קגן מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותיה.
   ומשקיעה מאמצים רבים בכדי  שהמשתמשים בשירותיה והגלישה באתרים שהיא מנהלת יהיו שבעי רצון .  חשוב להדגיש שמכללת קגן כל הזמן משנה ומשדרגת את התכנים  הן באתרי האינטרנט והן בקורסים הפיזיים שהיא מעבירה במקומות שונים בארץ.   
   השימוש באתרי המכללה   (כמוגדר להלן) לרבות התכנים והשירותים המוצגים בו באמצעות מכשירי הקצה השונים בכפוף לתנאי השימוש להלן ("תנאי השימוש" או "התקנון")מכללת קגן. אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכללת קגן ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
  • בתנאי שימוש אלה:
   • "תכנים" – כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידיאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר/אפליקציה, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות מכללת קגן ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר לסוכנות זכות שימוש בהם.

האתר" –  כל אתרי  מכללת קגן .   האתרים  המצויים בכתובות:

nlp2u.com
nlp2u.mypages.co.il

nlp.ravpage.co.il

best.nlp2.com
 kgn.co.il

כן תתי שמות המתחם (sub-domains) של אתרים אלו  וכל  אתר אחר של מכללת קגן כפי שניתן לצפות ולהשתמש בהם מכל מכשיר קצה לרבות באמצעות אפליקציית מכללת קגן. לצורך תנאי שימוש אלה המונח אתר יכלול גם את אפליקציית (מכללת קגן).

 • האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
 • לשימת לבך, מכללת קגן שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.
 • בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר של מכללת קגן ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובות. nlp2u.com@gmail.com  ומכללת קגן תעשה כל שביכולתה לטפל בכך
 • קישורים והפניות באתר
  • יתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים קישורים"). אין מכללת קגן מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר מכללת קגן אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומכללת קגן לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אליהם מובילים הקישורים אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מכללת קגן אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולסוכנות לא תהא כל אחריות ו/או מחוייבות בקשר עם התקשרות כאמור. מכללת קגן רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. אנו ממליצים לך לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
  • מבלי לגרוע מן האמור, מכללת קגן אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש, או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
 • תכנים המפורסמים במכללת קגן על ידי גולשים
  • הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לאתר או לפורום בו הנך נמצא.;
  • מכללת קגן רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו או מכל שיקול דעת אחר של מנהל האתר , והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
  • במידה שמצאת בתכנים הנמצאים באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי ו/או לא עומד במגבלות המפורטות לעיל, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה כמפורט בצור קשר או במייל nlp2u.com@gmail.com
   • על הפנייה לכלול קישור (Link) לעמוד בו מופיע התוכן אשר בגינו אתה פונה בקשר אליו נמסרת הודעתך. בלא קישור כאמור, לא נוכל לטפל בפנייתך.
   • אנא ציין במסגרת הפנייה מה העילה אשר בגינה הינך פונה למכללה (לדוגמה: הפרת זכויות יוצרים, לשון הרע או פגיעה בפרטיות) ומהן הנסיבות במסגרתן נוצרה הפגיעה.
   • אנא פרט במסגרת הפנייה את שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמך לצורך בירורים, ככל שידרשו.
   • יש לכלול בפנייה הרשאה מפורשת להעברת הפרטים הנכללים בפנייה לגורמים הרלבנטיים, לרבות לרשויות האכיפה (באם יהא בכך צורך) וכן לגולש אשר העלה את התוכן בגינו הוגשה הפנייה..

בהתאם, במידה שתידרש לספק פרטים ומידע נוספים אנא ספק אותם בהקדם. אי מענה במועד עלול להקשות על הטיפול בפנייה וכן עלול לעכב את הטיפול בה.

 • אנא הפנה את פניותיך בעניין זה לכתובת צור קשר המפורטת באתר  ולמייל nlp2u.com@gmail.com  ולא באופן אחר, שכן פנייה באמצעות אפיקים אחרים עלולה לעכב את הטיפול בפנייה באופן משמעותי.
 • פנייתך חשובה לנו ואנו עושים מאמצים לבדוק כל תלונה בתוך עשרה (10) ימי עסקים. אולם, מאחר וברצוננו לבצע בדיקה מתאימה בקשר לכל פנייה ייתכן כי הטיפול בפנייה יארך פרק זמן ארוך יותר. האמור בפנייתך עלול, לעיתים, לסתור זכויותיהם של צדדים שלישיים, ולכן ייתכן כי יהא עלינו לבדוק את הדברים גם עמם. בכל מקרה, מכללת קגן תעשה מאמץ לטפל בפניות הגולשים בתוך זמן סביר ממועד פנייתם, תוך שימת לב מתאימה לכל פנייה. אנא תשומת ליבך כי על אף שכל פניה נבדקת לגופה, לא כל פניה נענית בחיוב.
 • חשוב לציין כי הגשת פנייה כאמור מהווה פעולה משפטית אשר יש אחריות בצידה וכי גולש הפונה יהא אחראי כלפי מכללת קגן בקשר עם פנייתו ותוצאותיה.
 • מכללת קגן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.
 • מכללת קגן לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 • דע, כי במשלוח תכנים לפרסום באתר, הנך מקנה לכללת קגן רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום באתר.
 • עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום באתר יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלת אצלך בעקבות השימוש באתר או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם.
 • מכללת קגן ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים. מכללת קגן מבהירה, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, מכללת קגן אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות – ישירות ועקיפות – של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.
 • .
 • קניין רוחני
  • מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר– לרבות, מבלי לגרוע, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול באתר – הינן של מכללת קגן בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין וחלקם אף מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מכללת קגן או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות, בכתב ומראש. שמה של מכללת קגן, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של מכללת קגן, הינם קניינה הבלעדי של מכללת קגן
  • עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור לסוכנות תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם. במסירת תוכן לפרסום באתר הנך מקנה למכללת קגן רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.
 • . השימוש באתר
  • ידוע למשתמש באתר, כי שימוש בשירותים מסוימים באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, יראו את שימוש המשתמש הנ"ל כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן.
  • השימוש באתר, השירותים ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מכללת קגן בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע המופיע באתר אינו בגדר המלצה לרכישת מוצר או שירות כזה או אחר ואין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
  • מכללת קגן רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים או הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מכללת קגן בקשר לכך.
  • מכללת קגן אינה מתחייבת שהאתר (לרבות, למען הסר ספק, שירותים באתר) לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי מכללת קגן, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל מכללת קגן או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וכן כי המוצרים ו/או השירותים המוצעים ו/או המסופקים במסגרת האתר יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ו-מכללת קגן לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
  •  
  •  
  • .
 • הפסקת שימוש ושיפוי
  • מכללת קגן רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, באופן זמני או קבוע, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי שימוש אלה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים, וכן כל פעולה אחרת אשר מכללת קגן תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.
  • היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא מכללת קגן , לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי נגד המשתמש כאמור, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
  • אתה תשפה את מכללת קגן, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 • חובות המשתמש

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

 • הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי והמקצועי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של מכללת קגן (או צדדים שלישיים, לפי העניין) לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתנאי השימוש, המשתמש יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר או יפיץ מידע ותכנים הכלולים באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
 • המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע המופץ בו, בתכנים, במוצרים ובשירותים אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
 • המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של מכללת קגן..
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לסוכנות ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 • המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי מגבלות בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את מכללת קגן ו/או מי מטעמה מכל אחריות בעניין זה.

.

מדיניות פרטיות מכללת קגן

, מכללת קגן מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמש באתר. להלן מדיניות הפרטיות של מכללת קגן

מכללת קגן רוכשת שירותי אירוח של האתר מצדדים שלישיים (ספקים חיצוניים), לפיכך המידע (לרבות מידע אישי ו/או מידע מזהה) שהמשתמש מוסר למכללת קגן באמצעות האתר נשמר על שרתים המוחזקים ומופעלים על-ידי צדדים שלישיים אשר אינם מכללת קגן ו/או אינם בשליטת מכללת קגן. ייתכן שספקי שירותי האירוח יהיו חברות מחוץ לגבולות ישראל. במסירת המידע, המשתמש מסכים ומאשר כי מכללת קגן תהא רשאית להעביר ו/או לשמור את המידע שמסר לה על שרתים הממוקמים מחוץ לגבולות ישראל.

 • רישום לשירותים ועדכון פרטים
  • חלק מהשירותים באתר מכללת קגן, טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ו/או במסגרת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת) תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

הנך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. הנך מתחייב לעדכן את מכללת קגן במקרה של שינויים בכל פרט שמסרת לסוכנות. מכללת קגן (או מי מטעמה) תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי..

 • הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.
 • הינך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך איננו ממליצים לך למסור את הסיסמה האישית שלך בעזרתה אתה מזדהה באתר, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאתר לכל לצד שלישי אחר כלשהו. אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך.
 • במקרה שתאבד שליטה על הסיסמה שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע המזוהה האישי שלך, ותהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הסיסמה שלך אינה בטוחה מכל סיבה שהיא, עליך מוטלת החובה לשנותה לאלתר.
 • מכללת קגן שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות, כולו או חלקו, הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש למכללת קגן את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.
 • מכללת קגן רשאית לשלוח אליך מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותה, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר , ( SMS) ווטסאפ  ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications) מידע בדבר שירותיה, בין אם יישלח על-ידי מכללת קגן ובין אם יישלח על-ידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח אליך, בהתאם לחוק.  הסכמתך לתקנון זה ולשימוש באתר של מכללת קגן מהווה גם הסכמתך לקבל ממכללת קגן דבר פרסומות  דרך פרטי ההתקשרות אשר אתה נתת למכללת קגן  .  כיוון שסעיף זה מיידע אותך ההודעה כללית שבהודעותיה של מכללת קגן בדרכים השונות האפשריות ייתכן ותקבל דבר פרסומות , אתה פוטר את מכללת קגן מלציין בהודעות שמדובר בפרסומת. .בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת הודעות ממכלת קגן..
 • מסירת מידע לצד שלישי או איסוף מידע על ידו
  • מכללת קגן לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף עליך, אלא במקרים המפורטים להלן:
   • מכללת קגן תהיה רשאית למסור את פרטיך לקבלני משנה , בישראל ומחוץ לה, מטעמה לשם ביצוע פעולות שונות הקשורות להפעלה, תפעול ושיפור של האתר ושרותיה ;
   • לפי דרישת משטרה ו/או אם יינתן צו שיפוטי המורה לסוכנות למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
   • בכל מקרה שמכללת קגן תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
   • במקרה שמכללת קגן תמצא כי פעולותיך באתר מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   • אם מכללת קגן תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר.
   • במסגרת העברה חוקית של פעילות מכללת קגן לתאגיד אחר שיפעיל את האתר או חלקים ממנו .;
   • אם מכללת קגן תשתף פעולה עם גוף אחר ו/או תרכוש שירותי ניהול ו/או תפעול ו/או איחסון מידע ו/או תבצע פעילות לשם שיפור פעילות האתר במסגרת שיתוף פעולה עם תאגיד אחר – וכן במקרה שתמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר ו/או החדש כאמור העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים וכן כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • . .
  •  
  • זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות..

 • אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר מכללת קגן אינה כפופה למדיניות הפרטיות של מכללת קגן אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.
 • שינויים במדיניות הפרטיות

מכללת קגן רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. שינויים אלה ייכנסו לתוקפם במועד פירסומם גם מבלי שהחברה תידרש למסור למשתמשים באתר הודעה בדבר השינוי.

 • סוגי מיידע נאספים : מכללת קגן   ייתכן ותאסוף מיידע "אישי" ו"אנונימי". אישי הכוונה לפרטים שאתה תמלא באתר כגון שם טלפון, מייל סיסמה, כתובת דואר, כתובת IP ותמונת פרופיל, וכן מידע המקושר למידע כאמור. “מידע אנונימי” הנו מידע שאינו מאפשר לנו לפנות אליך או לזהותך, ואינו קשור למידע שניתן להשתמש בו לצורך כך.
  ייתכן שנאסוף ממכשירך כתובת IP
 • ייתכן ואנו נאסוף מיידע שנאסוף מרצון כגון: פרטים שהשארת כגון : שם , טל , ת.ז. , טפסים שמלאת, תכתובות איתנו

        * ייתכן שנאסוף מיידע שיאסף בדרכים אוטומטיות : כגון שירותי מעקב צד ג’, כגון Google Analytics ויומני שימוש . לאור הסתמכותנו על תוכנות מסחריות של צדדים שלישיים לצורך הפעלת שירותינו, ייתכן שנאסוף שלא במתכוון מידע אישי בשל פונקציות או מאפיינים מסוימים הנכללים בתוכנה כאמור או בשל שינויי או עדכוני תוכנה מסוימים

 • עוגיות וקבצי או תגיות רשת אחרים – ייתכן ונשתמש אנו משתמשים בעוגיות בדפים שונים באתר האינטרנט שלנו, וכן בקבצים ותגיות אחרים (כגון תגיות JavaScript). עוגיות מכילות קבצי טקסט קטנים המאוחסנים במכשירך. – בעיקר בכדי שנוכל לזהותך כשאתה מתחבר לאחד האתרים שלנו וכדי שנוכל למען אליך מסרים ופרסומות בעת גלישה באינטרנט. חשוב להדגיש ייתכן שלא נעשה שישמוש בזה בכלל זה כתוב כאן למען הסר ספק שיש אפשרות שנשלח אליך פרסומות  עקב שימוש בעוגיות שאולי ישמרו בכונן הקשיח שלך. 
 • כולל שימוש  בריטרגטינג – פרסומות מתאמות אישית 
  באפשרותך לחסום עוגיות באמצעות הפעלת הגדרות מסוימות בדפדפן, המאפשרות לך לסרב להצבת עוגיות באופן מלא או באופן חלקי.  להלן הסבר איך לעשות את זה כפיח הידוע לנו היום  ( ייתכן וההסבר שמופיע להלן ישתנה וכדאי לוודא  עם ספק האינטרנט שלך)

ב -Internet Explorer

1. בחר בפריט “Internet Options” בתפריט ה-“Extras” בסרגל הכלים.

2. בחר בלשונית “Privacy”

3. כעת, בחר את הגדרות הבטיחות לאזור האינטרנט. עליך לבחור את העוגיות שיאושרו או שיידחו.

4. לאישור ההגדרות, לחץ “OK”.

ב-Firefox:

1. בחר “Settings” בסרגל הכלים.

2. לחץ על “Privacy”.

3. בחר “Use custom settings for history” בתפריט הנפתח.

4. כעת, בחר האם לאשר עוגיות ואת משך זמן שמירתן. באפשרותך להוסיף חריגים ולקבוע אלו אתרים יוכלו לשמור עוגיות תמיד ואלו אתרים לעולם לא יוכלו לשמור עוגיות.

5. הקש “OK” לאישור ההגדרות.

ב-Google Chrome:

1. בחר את סמל התפריט בסרגל הכלים בדפדפן.

2. לחץ על “Settings”.

3. לחץ על הקישור “Show advance settings”

4. לחץ על “Content Settings…”.

5. באופציה “Cookies”, בחר את ההגדרות הבאות:

– Erase cookies

– Block cookies by default

– Erase cookies and website data by default after ending your browser session

– Accept exceptions for cookies from certain websites or website domains.

 • כללי
 • הגבלת אחריות

מכללת קגן לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אפילו אם מכללת קגן קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.

 • שיפוי

אתה מתחייב לשפות את מכללת קגן, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או תביעה ו/או דרישת צד ג'.

 • תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

 • תקפות הוראות תקנון זה

במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

תאריך עדכון: 28/05/2018

במידה והנך משתתף בקורס של מכללת קגן להלן  תקנון השתתפות בקורס :

בהסכמת להשתתף בקורס הנך מסכים לדברים הבאים:

 • ידוע לי שייתכן וחלקים מהקורסים  ומסדנאות של מכללת קגן יוקלטו   (קול/ או סרט)  לשם  הפצה.   במידה ואשתתף בהם או באיזה מהם  אני מביע את הסכמתי לכך .
 • במידה  אקבל תעודה ממכללת קגן, ידוע לי, כי תעודה זו אינה  מהווה תחליף לכל דרישה מקצועית שיש בכל מדינה בה אהיה. וב
 • בזאת מובעת הסכמתי כי התכנים באתר ובקורסי המכללה אינם מהווים תחליף לכל טיפול ברפואי ו/או לכל התייעצות רפואי. בכל מקרה אין להתייחס ל"חומר" או כל חלק ממנו  תוקף של ייעוץ רפואי או ייעוץ משפטי.
  ברור לי שבמידה ואחליט לעשות שינויים בחיי ו/או להשפיע על אחרים הדבר באחריותי הבלעדית.
 • מכללת קגן שומרת לעצמה את הזכות לשבץ מרצים ולשנות שיבוץ מרצים בקורסים השונים שהיא מפיקה.
 • מכללת קגן שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוים באתריה  שלה וכן בתכני הקורסים(שינוי בתכני הקורסים יהיו תמיד בהתאמה לנושא הקורס), בכל שלב.
 • מכללת קגן רשאית לשנות את תקנון המכללה באופן בלעדי לפי שיקול דעתה . 
 • במידה ואעלה חומרים לאתר המכללה ,אני מתחייב לא להעלות דברים שיש עליהם זכויות יוצרים של צד שלישי, בכל מקרה אני אחראי בלעדי לכל חומר שאעלה לאתר.
 • במידה ואשתתף בקורס או ארכוש מוצר כלשהו ממכללת קגן, אעשה זאת מרצוני החופשי.
 • תנאים לקבלת תעודה יכולים לכולל מלבד הגשת מטלות  ומבחן בכתב גם התרשמות של המנחה  מהדרך בה התלמיד מעביר תהליכים וכל תנאי שהמכללה תחליט עליו. .
 • אני מצהיר  שאני  אדם בריא ויציב, אינני סובל מכל מצב רפואי או נפשי נוכחי.
 • מכללת קגן תעשה ככל יכולתה שהתכנים שמנחי הקורס מעבירים והתכנים באתרים השונים יהיו מעודכנים ונכונים ובמידה ואמצא אי דיוקים כל שהם , אעדכן את מכללת קגן בכדי שיוכלו לתקנם. 
 •   קבלת תעודה מהווה גם את אישורי לתקנון מקבלי תעודה

    בכל נושא נשמח להיות לעזר בטל  03-7510720 מייל nlp2u.com@gmail.com